RE:ACTs Handlingsplan 2020-2021

Med denne planen ønsker RE:ACT gi en god oversikt over hva og hvordan vi skal forbedre oss som virksomhet. Under kan du lese hele vår handlingsplan for 2020-2021.

1.Handlingsplan 2020-2021

2. 1. Organisatorisk arbeid

3 1.1 Medlemmer og verving

4 Status
5 RE:ACT har de to siste årene strevd med å komme over Fordelingsutvalgets grense på 700 tellende
6 medlemmer. For at et medlem skal være tellende må vi ha fullt navn, adresse, registrert innbetaling 7 av medlemsavgift (50,-), og et registrert fødselsår som tilsier at vedkommende er under 26 i
8 grunnlagsåret (1995 i 2020 og 1996 i 2021). Dersom vi ikke kommer over grensen på 700 tellende 9 medlemmer, er det vanskelig å opprettholde dagens aktivitetsnivå i mer enn to år. Det er derfor helt 10 essensielt for organisasjonen at vi kommer over 700 medlemmer de to neste årene.
11 RE:ACT har fokus på å være lavterskel og på å engasjere medlemmer som kanskje ellers ikke ville engasjert
12 seg i noe annet. Samtidig bør vi også være i stand til å ivareta de mest engasjerte medlemmene. RE:ACT
13 har hatt lite fokus på faglig utvikling og på å “henge med” i samfunnsdebatten. Dette er essensielt for
14 å kunne ivareta alle medlemmer, og for at RE:ACT skal være en arena hvor man kan vokse og utvikle
15 seg.
16 RE:ACT har også vært i dialog med Strømmestiftelsen angående økonomisk støtte. Strømmestiftelsen
17 har gitt klar beskjed på at RE:ACT trenger en god handlingsplan for hvordan vi ønsker å nå målet vårt
18 om vi ønsker støtte fra de.

19 Medlemstall 2017: 703 tellende, 851 totalt.
20 Medlemstall 2018: 520 tellende, 734 totalt
21 Medlemstall 2019: 527 tellende, 722 totalt.
22 Medlemstall 2020: 322 tellende, 491 totalt

23 Mål
24 1.1.1 Stabilisere oss på over 700 tellende medlemmer i løpet av 2021. 25 Tiltak
26 – Utvikle en vervestrategi for 2020/2021
27 – Bruke skoleopplegg til rekruttering
28 – Kartlegge hvor medlemmer kommer inn fra, og hvordan de betaler
29  – Finne nye arenaer for verving og stand, i tillegg til å delta på
Skjærgårds
30 -Videreutvikle et tettere samarbeid med lokallagene

31. 1.2 Lokallag

32 Status
33 RE:ACT har i 2020 4 lokallag: Oslo, Trondheim, Kristiansand og Volda. Flere
34 lokallag er essensielt for å kunne vokse og nå ut til en større medlemsmasse.
35 Aktivitetene i lokallagene har vært varierende. Noe av årsaken til nedgangstider i enkelte lokallag har
34 vært dårlig overlapp mellom styrene. RE:ACT sentralt bør derfor i større grad legge til rette for å bistå
35 lokallag i sårbare situasjoner. 

36 Mål
37 1.2.1 Bygge bærekraftige og stabile lokallag
38 1.2.2 Opprette nye lokallag der det er potensialet for det.
39 1.2.3 Ha 5 bærekraftige lokallag innen utgangen av 2021

40 Tiltak
41  – Lokallagsansvarlig har hovedansvar for å representere lokallagene i sentralstyret..
42  – Økt kontakt med lokallag angående hvilke kurs de har behov for
43  – Ha minst to kurs/en kurshelg (utenom ordinær kurshelg) for lokallag hvert år. 44 Budsjettpost for lokallagskurs og opplæring
45   Jevnlig kontakt og oppfølging av lokallagene
46  Lokallagsledere møtes to ganger i semesteret sammen med lokallagsansvarlig 
47   Øke samarbeidet mellom lokallagsansvarlig og medlemsansvarlig
48   Ferdigstille et årshjul med temaer for semesteret for å bedre samkjøre lokallag og sentralstyret. 

49. 1.3 Skoleopplegg

50 Status
51 RE:ACT har i dag to undervisningsopplegg: ACT og RE:SOURCES, hvorav sistnevnte blir mest brukt.
52 Skoleoppleggene blir i dag gjennomført på folkehøgskoler av lokallagene. I 2018/19 hadde RE:ACT
53 totalt 1 skolebesøk. Vi ønsker å satse enda mer på skoleopplegg i 2019/20, fordi dette er en viktig
54 kilde til å spre kunnskap om temaene vi jobber med, samt en mulighet for verving av medlemmer. 

55 Mål
56 1.3.1 RE:ACT sentralt skal besøke minimum to skoler i semesteret – fire hvert år
57 1.3.2 Bruke idébanken mer aktivt, samt. videreutvikle denne. 

58 Tiltak
59 Bruke skolebesøk aktivt i vervearbeidet
60 Etablere kontakt med nye arenaer – nye folkehøgskoler, vgs og høgskoler
61 Lokallagsansvarlig følger opp og bistår lokallag i samarbeid med skoler
62 Promotere idébanken bedre og informere lokallagene
63 For å nå mål 1.3.1 ta i bruk digitale hjelpemidler og tilpass situasjonen.
64 Kartlegg hvor vi har medlemmer og ta utgangspunkt i skolebesøk i områder der dette har utbytte. 

65. 1.4 Kurshelg

66 Status
67 RE:ACT har i 2019-20 arrangert en kurshelg. Kurshelgen ble avholdt på våren av sentralstyret og organisert av arrangementsansvarlig. Det var en positiv erfaring med mye fagkunnskap. 63 Kurshelgene er viktig for å knytte 64 tettere bånd mellom sentralleddet og lokallagene, og for å kunne formidle og tilegne seg ny kunnskap. Tiden etter kurshelgen har blitt sterkt affisert av koronaviruset. Dette har medført en utfordring i planlegging av videre kurshelger. 
68 Mål
69 1.4.1 Styrke RE:ACT-identiteten og skape større samhold
70 1.4.2 Øke deltakelsen og engasjementet rundt RE:FRESH

71 Tiltak
72 -Starte promotering og mobilisering tidlig gjennom RE:ACTs kanaler
73 -Organisere kurshelger på lokasjoner som er lett tilgjengelige for folk slik at vi øker deltakerantallet.
74 -Styret organiserer kurshelger i tett samarbeid tett med relevante utvalg og lokalgrupper
75 -Gjennomføre evalueringer av kurshelger
76 Arrangementansvarlig oppretter en arbeidsgruppe med medlemmer fra utvalgene og lokallagene. Sammen planlegger de kurshelgen.

77. 1.5 Internasjonalt arbeid 

78 Status
79 Kjernen i RE:ACTs arbeid og eksistens er forankret i arbeid for en mer rettferdig og bærekraftig
80 verden. I kommende periode ønsker vi mer systematisk internasjonalt arbeid med relevante partnere. 

81 Mål
82 1.6.1 Etablere kontakt med ungdomsorganisasjoner og nettverk gjennom Strømmestiftelsen
83
1.6.2 Delta på relevante nasjonale og internasjonale arenaer for å øke samarbeid og synlighet
84 1.6.3 Etablering av RE:ACT East Africa 

85 Tiltak
86 – Få på plass et internasjonalt utvalg som kan følge opp relevante organisasjoner og samarbeid.
87 Videreføre samarbeid med de skoler og samarbeidspartnere Strømmestiftelsen har. Invitere til RE:ACTs arrangementer.
88 AU følger opp Erasmus+-samarbeid med Foreningen Norden om ungdom, jobbmuligheter og
89 integrering.
90 AU nominerer medlemmer til delegasjoner og internasjonale konferanser gjennom LNU.
91 Internasjonalt utvalg skal ha en kontaktperson til RE:ACT East Africa som bistår og kommuniserer med de.

92. 1.6 Administrasjon

93 Status
94 RE:ACT har i dag en ansatt generalsekretær med en stillingsprosent på 50%. I 2018/19 har
95 organisasjonen hatt et mangelfullt HMS-arbeid, og dette må prioriteres mer i de kommende årene. 

96 Mål
97 1.7.1 Utrede muligheten for å på sikt ansette noen innen kommunikasjon. 98 1.7.2 Forbedre styrets kompetanse og rutiner som arbeidsgiver.
99 1.7.3 Sikre trivsel og motiverte ansatte. 

100 Tiltak
101 – Sikre et stabilt økonomisk grunnlag for å kunne øke ansattressursene til organisasjonen på sikt.
102 – Tilby skolering for leder og nestleder i å være arbeidsgiver.
103 – En person i AU følger opp HMS-arbeidet som en av deres hovedoppgaver.
104 Legge til rette for kursing og videre opplæring for ansatte.
105 – Utarbeide retningslinjer og rutiner for Trygg Organisasjon og GDPR, og sørge for god
106 implementering innad i organisasjonen. 

107. 1.7 Sentralstyret

108 Status
109  Sentralstyret består av ti styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret har jevnlig kontakt og møter engang i måneden. En utfordring her er stor geografisk spredning blant Sentralstyremedlemmene som gjør
110 at møtene foregår gjennom skype. Det har vært varierende oppmøte på møtene fordi det har vært
111 utfordrende å finne et tidspunkt for alle. Mellom møtene arbeider vervene selvstendig men her har
112 arbeidsmengden variert en del fra verv til verv. Alle verv har en stillingsbeskrivelse med de
113 hovedoppgavene vervet innebærer. 

114 Mål
115 1.8.1 Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon innad i styret. 116 1.8.2 Styrke styrets kompetanse på styrearbeid.
117 1.8.3 Sikre mer kontinuitet i sentrale verv over tid. 

117 Tiltak
118 Leder gjennomfører evaluering hvert semester.
119 Bruke stillingsbeskrivelsene aktivt og oppdatere disse etter endt periode.
120 Sikre god overlapp og god opplæring av nye styremedlemmer.
121 Ha fysiske styremøter på hyttetur eller lignende med forbehold at koronapandemien tillater det.
122 – Styret gjennomfører skoleringer relevante temaer som styrearbeid, økonomi og arbeidsgiveransvar.
123 Lage og benytte seg av en «ressursbank» med navn, kontaktinformasjon og hvilke områder de har kompetanse for at nye medlemmer kan kontakte gamle RE:ACTere.
124 sikre kontinuitet i sentralstyret ved å bruke mer årshjul og følge handlingsplan
125 Sentralstyret jobber sammen med Valgkomiteen for å gjøre styrevervet mer attraktivt og styrke kontinuiteten.
126 Tilpasse arbeidet til koronapandemien og styrke det digitale arbeidet ytterligere.  

127. 1.8 Økonomi

128 Status
129 RE:ACT fikk i 2018 tildelt nasjonalt grunnstøtte for andre gang. I 2018 gikk vi under kravet om 700
130 medlemmer, som vil føre til redusert støtte i 2020. RE:ACT er avhengige av å fortsette å få denne
131 tildelingen fra Fordelingsutvalget for å kunne opprettholde drift og aktivitet. 
132 RE:ACT ble også med i støtteordningen Frifond organisasjon i 2017. Denne ordningen sikrer
133 økonomisk stabilitet for lokallagene. På grunn av nedgangen i medlemmer i 2018 vil også dette 
134 tilskuddet ble redusert, men først i 2020/21. 

135 Mål
136 1.9.1 Kvalifisere for tilskudd fra Fordelingsutvalget hvert år.
137 1.9.2 Sikre god økonomistyring og at styret har kontroll på den økonomiske situasjonen.
138 1.9.3 Øke aldersgrensen til Fordelingsutvalget fra 26 til 30 år. 

139 Tiltak
140 Delta på eventuelle kurs/seminarer om endringer i forskriften om Driftsstøtte og følge opp
141 – Utredningen til Fordelingsutvalget om økt aldersgrense sammen med andre organisasjoner.
142 Sikre at lokallag har tilstrekkelig med informasjon om Frifond-ordningen og rapporteringskrav.
143 Jevnlige økonomioppdateringer på styremøter.
144 – Følge opp arbeidet med økonomiske retningslinjer for RE:ACT og sikre gode økonomirutiner.
145Legge til rette for skoleringer dersom styremedlemmer eller ansatte har behov for det.
146 Jevnlig etterlyse økonomisk støtte som bedre kan tilpasse seg aldersgruppen til organisasjonen. 

147. 1.9 Strømmestiftelsen

148 Status
149 RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon. Generalsekretær disponerer kontorplass hos
150 Strømmestiftelsen om ønskelig, og RE:ACT har en fast side i Strømmestiftelsens medlemsmagasin.
151 Videre har leder i RE:ACT en fast plass i rådet til Strømmestiftelsen. Samarbeid med
152 Strømmestiftelsen ble inngått 01.01.2020. 

153 Mål
154 1.11.1 Utvide samarbeidet mellom RE:ACT og Strømmestiftelsen.
155 1.11.2 Koordinere fokusområder sammen med Strømmestiftelsen for å sikre at organisasjonene jobber for samme mål.
156 1.12.3 Gjennomføre minst en felles kampanje med Strømmestiftelsen.

157 Tiltak
158 Etablere et fast møte i semesteret for å oppdatere på hva som skjer i begge organisasjoner.
159 – Få på plass en samarbeidsavtale med Strømmestiftelsen.
160 – Samarbeide om kampanjer, kronikkskriving og lignende.
161 – Gjøre RE:ACT til en del av informasjonsarbeidet for Act Now-deltakere etter Hald og rekruttere disse inn i sentrale verv og lokallag. 
162 Promotere Strømmestiftelsen og deres arbeid ytterligere på sosiale medier og nettsiden.
163 -Invitere hverandre på møter/samlinger der det er relevant.

164. 2. Kommunikasjon

148. 2.1 Deltakelse i det offentlige ordskiftet

166 Status
167 RE:ACT har per i dag deltatt lite i det offentlige ordskiftet. En del av årsaken til dette har vært mangel
168 på kapasitet og kunnskap, og at dette er et ansvarsområde som har falt utenfor styremedlemmenes oppgaver. Siden 2018 har vi derfor opprettet tematiske utvalg som kan følge opp dette. 

169 Mål
170 2.1.1 RE:ACT skal markere seg og være synlige i den offentlige debatten
171 2.1.2 Uavhengig av hvilket verv en har skal en kunne representere RE:ACT i det offentlige ordskiftet

172 Tiltak
173 Arbeidsutvalget ved leder er talsperson for alle uttalelser på vegne av RE:ACT.
174 – Øke fokus på pressearbeid i utvalgene.
175 – Bruke visjonen til å styrke RE:ACTs politiske plattform.
176 Delta på relevante arrangement og konferanser.
177 Øke RE:ACTs synlighet gjennom å stille oss bak relevante aksjoner, kampanjer og opprop.
178 Legge til rette for kursing av lokallag og utvalg i politisk påvirkning og kommunikasjonsarbeid.
179 – RE:ACT skal publisere to innlegg i halvåret  på hjemmesiden som skal deles på alle RE:ACTs sosiale medier inkludert den faste spalten i Strømmestiftelsen sitt magasin. 

180 2.2 Webkommunikasjon 

181 Status
182 Nettside, Instagram. Linkedin og Facebook-side inngår i webkommunikasjon. RE:ACT har i 2018 oppgradert nettsiden, som har fått nytt design. RE:ACT har også en Facebookside og en instagramkonto som det
183 er mye aktivitet på. Lokallagene administrerer egne kontoer som ikke er tilknyttet sentralleddet. 

184 Mål
185 2.2.1 Fremstå som en profesjonell og seriøs aktør på alle kanaler
186 2.2.2 Opplyse og informere medlemmer og målgruppen gjennom webkommunikasjon 

187 Tiltak
188 Utvalgene har ansvar for innholdsproduksjon knyttet til temaene vi jobber med
189 – Kommunikasjonsansvarlige skal lage en overordnet plan og strategi for webkommunikasjon, og må inkludere utvalgsledere og sentralstyret i dette.
190 – Få på plass et publiseringsverktøy for alle våre digitale plattformer, henholdsvis maler og guider.
191 -Utarbeide retningslinjer knyttet til etikk og publisering.
192 -vurdere å implementere Strømmestiftelsens Child Protection Policy.
193 Nettsiden skal være informativ og oppdatert på RE:ACTs temaer
194 – Det skal legges frem en strategisk plan for bruk av Instagram, med innlegg som viser RE:ACT sitt arbeid sentralt og i lokallag.
195 – Det skal legges ut minst 2 innlegg på Instagram i uken. 

196 2.3 Intern kommunikasjon  

197 Status
198 Med intern kommunikasjon menes kommunikasjon mellom sentralstyret, lokallag, aktive
199 medlemmer og øvrige medlemmer. RE:ACT har i dag en Facebook-gruppe for alle aktive medlemmer i
200 RE:ACT og en gruppe for lokallagsledere i RE:ACT. Sentralstyret kommuniserer hovedsakelig gjennom appen Slack. Denne har blitt mindre brukt denne styreperioden. 

201 Mål
202 2.3.1 Sikre at medlemmer har tilgjengelig informasjon over hva som skjer i organisasjonen 203 2.3.2 Sikre kommunikasjon mellom sentralstyret og lokallag, og samarbeid på tvers av lokallag
204 2.3.3 Sende ut nyhetsbrev hvert kvartal. 

205 Tiltak
206 Evaluere Slack som intern kommunikasjonskanal for styret og sikre at alle holder seg tilgjengelig på kanalen slik at det er lett å kommunisere. Utrede en felles kommunikasjonskanal.
207 kanalen slik at det er lett å kommunisere
208 Videreutvikle ressurssider for lokallagene på nettsiden 

209 3. Temaarbeid 

210 For å sikre kompetansen i organisasjonen ønsker vi å satse på fokusområder som har egne verv 211 knyttet til seg. Vi har to hovedområder på sentralt nivå, som er 1) Internasjonalt utvalg 2)
212 Bærekraftig livsstil. Disse dekker sammen store deler av problematikken RE:ACT arbeider med.
213 Målene med å få mer temaarbeid inn i styret er a) å få mer faglig kompetanse inn i organisasjonen og b) å delta med en sterkere stemme i samfunnsdebatten. 

214 Status 
215 Kampanjer skal jevnlig sette fokus på en av RE:ACTs hovedtematikker integrering & kulturmøter, klima og handel og skal hele organisasjonen sammen. For å kunne utvikle gode kampanjer er det nødvendig å få mer temaarbeid og mer kunnskap inn i organisasjonen. Gjennom utvalgene Bærekraftig Livsstil og Internasjonalt utvalg arbeider vi kontinuerlig med å videreutvikle kompetanseområdet i organisasjonen, lokalt og globalt. 

216 3.1 Tema – og kampanjearbeid

217 Mål
218 3.1.1 Ha et fokusområde/tema hvert semester
219 3.1.2 Utarbeide minst en kampanje i året knyttet til et fokusområde sammen med Strømmestiftelsen og et av utvalgene.  

220 Tiltak
221 Utvalgene har ansvar for å holde seg oppdatert innenfor sine områder, og skal utforme politikk,
222 informasjonsmateriell og kampanjer på sine tema på vegne av organisasjonen.
223 – Utvikle RE:ACTs politiske plattform på våre hovedtemaer
224 – Leder for utvalget rapporterer til sentralstyret
225 – Utvalgene jobber sammen med å utforme et tema som berører dem begge.

226 3.2 Bærekraftig livsstil 

227 Status
228 I RE:ACTs vedtekter §2.1 står det at: “RE:ACT skal bidra til å skape en rettferdig og bærekraftig verden
229 fri for fattigdom.” Dette temaområdet er tett knyttet opp til forbruk, klima og miljø, og RE:ACT jobber
230 lokalt med å endre holdninger og skape bevisste forbrukere. Utvalget for bærekraftig livsstil kom seg på beina i løpet av våren 2018 og har jobbet kontinuerlig gjennom styreperioden.
231 Fokusområdene innenfor “bærekraftig livsstil” er definert i eget dokument. 

232 Mål
233 3.2.1 Markere oss i samfunnsdebatten og skape oppmerksomhet om temaene bærekraft og handel og oppfordre til å leve mer bærekraftig.
234 3.2.2 Samarbeide med internasjonalt utvalg om kampanje.
235 3.2.3 Bidra til innlegg på sosiale medier og artikkel hos Strømmestiftelsen hvert kvartal.
236 3.3.4 Forplante RE:ACT sine verdier i medlemmene av utvalget.  

237 Tiltak
238 Utvalget skal ha jevnlige møter og skal utarbeide en egen handlingsplan for utvalget basert på handlingsplanen til RE:ACT.
239 Utvalget skal holde seg oppdatert på hva som skjer på området, produsere innhold til nettside, 240 media og sosiale medier,
241 – Utvalget skal holde resten av organisasjonen oppdatert på ny kunnskap og rapportere til
242 sentralstyret og lokallagene.
243 – Utvalget skal oppdatere politisk plattform på sine temaer
244 Utvalget skal jobbe sammen med arrangementsansvarlig med det faglige innholdet på kurshelger 

245 3.3 Internasjonalt utvalg 

246 Status
247 Utvalget jobber med å rette fokus på hvordan klima- og miljøutfordringene påvirker menneskerettigheter, økonomi og samfunn.
248 Jobber kontinuerlig med problemstillinger om systemendring, sirkulær økonomi, bistand og bærekraftig utvikling.

249 Mål
250 Jobbe med utviklingsspørsmål og ungt engasjement
251 Etablere et godt samarbeid med East Africa RE:ACT, og
252 Delta og markere oss i samfunnsdebatter om bistand og utvikling
253 Samarbeide med Bærekraftsutvalget om kampanje.
254 Bidra til innlegg til sosiale medier og artikler hvert kvartal.

255 Tiltak
256 Utvalget skal ha jevnlige møter og skal utarbeide et eget rammedokument for utvalget
257 Utvalget skal holde seg oppdatert på hva som skjer på området, produsere innhold til nettside, media og sosiale medier,
258 Utvalget skal holde resten av organisasjonen oppdatert på ny kunnskap og rapportere til
sentralstyret.
259 Utvalget skal oppdatere politisk plattform på sine temaer. Klar og forståelig politikk på utvikling og bistand.
260 Mer informasjonen om hvordan utvalget arbeider – skape kontinuitet for å kunne produsere artikler, kampanjer og bilder 
261 Fysiske/ digitale kurs og seminarer om kommunikasjon innad
262 Skrive artikler og aktivitet på  sosiale medier
263 Få kunnskap inn i utvalget kontinuerlig 

Scroll to Top