RE:ACT deltar i innspillsmøte om Klimaplan 2030

Onsdag 24. juni deltok RE:ACT i innspillsmøte hos Klima- og miljødepartementet om stortingsmelding om klimaplan 2030. RE:ACT var invitert til å gi innspill om klimaplanen sammen med et bredt spekter av andre ungdomsorganisasjoner. Her kom de unge med mange gode innspill til hvordan Norge kan styrke arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser fra forskjellige sektorer, og hvordan man skal få oppslutning rundt arbeidet med klima.

RE:ACT mener det er viktig å se på de store sammenhengene, være klar over hva som skjer med klimaendringene og grunnen til dem rundt om i verden, hvordan Norge bidrar og jobber med denne saken. Videre oppfordrer vi til lokal handling i bidraget for å skape en mer bærekraftig verden, med troen på at vi sammen kan skape en forandring.

I møtet valgte vi derfor å vektlegge å gjøre det lettest mulig for forbrukeren å kunne bidra til en bedre verden, gjennom å gjøre tiltak og grønne muligheter så tilgjengelig som mulig. Det skal være enkelt å velge grønt! Vi mener det må satses lokalt for å gjøre en forskjell i det store bildet. Videre fokuserte vi på å redusere mengden utslipp fra avfallssektoren, øke bevisstheten rundt temaer som tekstilavfall, ombruk, omsøm, matsvinn og resirkulering. For å få full utnyttelse av de ressursene vi har.

Innspill fra ungdomsorganisasjoner viser at ungdommen er engasjert i klimasaken, at det globale perspektivet og det store bildet er viktig for å forstå sammenhengene, og hvorfor det er så viktig at Norge når målene vi har satt oss, nemlig å redusere utslippene med 50-55% innen 2030. Ungdommen vil ha ambisiøse klimamål, og målrettet handling, med samarbeid på tvers av sektorer og på tvers av landegrenser. Vi må jobbe for en klimarettferdighet i verden, og samarbeide med andre land om å få til de beste løsningene overalt.

RE:ACT setter stor pris på å ha blitt invitert til et slikt møte og på å kunne bidra med våre innspill, og håper på en klimaplan som er tydelig og ambisiøs, med gode løsninger på alle fronter, for at den enkelte skal kunne bidra i hverdagen på den beste og grønneste måten.

Scroll to Top