Fremtiden trenger grønne jobber

Det har aldri vært så mange unge i verden som nå. En fjerdedel av verdens befolkning er under 15 år. Det betyr at det er et stort behov for jobber i årene framover.

I følge en rapport fra ILO (International Labour Organization) var 172 millioner mennesker verden over uten arbeid i 2018. Dette tallet er estimert til å nå 174 millioner i 2020, før pandemien begynte å herje i verden. 22% av verdens unge var ikke involvert i utdanning, arbeidsliv eller opplæring i 2019. Ifølge FN har mer enn en av seks unge sluttet å arbeide siden COVID-19-pandemien satte inn, og mange andre har måttet kutte på arbeidstimer.

Skrevet av Live Fanavoll

Den yngste og raskest voksende befolkningen i verden finner vi i Afrika, hvor ca. 60 % av befolkningen er under 25 år, og 41 % er under 15 år. 20 millioner unge skal inn i arbeidsmarkedet i Afrika hvert år frem mot 2030. Når man ser på statistikken, viser den at arbeidsledigheten blant ungdom er lav i Afrika sammenlignet med andre regioner, men likevel lever mange i ekstrem fattigdom. Av dem som har en jobb å gå til lever så mange som 38% fremdeles i ekstrem fattigdom viser tall fra 2018. Mange av dem er unge mellom 15 og 24 år. Dette er fordi mange jobber i uformell sektor, og mange land har dårlige sosiale sikkerhetsnett, hvorav mange blir tvunget til å ta mange småjobber for å overleve.Ifølge ILO-rapporten er flesteparten av arbeidsforholdene i utviklingsland uformelt arbeid. Uformelt arbeid er økonomisk aktivitet som ikke blir skattlagt og kontrollert av myndighetene. 

Ifølge Verdensbanken trengs det 600 millioner arbeidsplasser for unge de neste ti årene om målet om å utrydde fattigdom skal nås. Ikke bare trengs det flere jobber, det trengs anstendige jobber, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 8. Det må skapes en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. I dette inngår å inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformell og svart arbeid. Delmål 8.4 sier: «Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.» Her kommer grønne jobber inn.

En grønn jobb er en generell betegnelse på anstendig arbeid som også gagner miljøet. Et godt eksempel på det er organisasjonen Strømmestiftelsen som har engasjert seg for å finne løsning på den høye arbeidsledigheten blant unge og det enorme søppelproblemet i Mali. Strømmestiftelsen har siden 1984 arbeidet med utviklingsarbeid i Mali. Nå har organisasjonen et pågående prosjekt “Grønne jobber”, hvor målet er å finne en løsning på avfallsproblematikken ved å skape jobber for unge som samler inn plast og gjøre det om til skolepulter. 

Vi lever i en verden hvor klimaet og miljøet er høyt på agendaen, og vi trenger jobber som ikke vil ødelegge verden for den kommende generasjonen; nemlig ungdommen. Vi må bruke de ressursene vi har, og gjøre det vi kan for å kunne bruke dem flere ganger. Vi trenger kreative løsninger og en overgang til mer sirkulær økonomi for at ungdommen skal få muligheten til å jobbe, og til å leve i en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Scroll to Top