Bli med i sentralstyret til RE:ACT!

Vi er på utkikk etter engasjerte mennesker som vil stille til valg for neste styreperiode! Kanskje det kan være DEG?

Hvordan kan jeg få verv i RE:ACT?

Å ha et verv i sentralstyret gir deg nyttig organisasjonserfaring, større nettverk, nye venner, fin CV-mat og attest, og er en gylden mulighet til å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

For å melde din interesse for et verv i RE:ACT kan du registrere deg i dette skjemaet:
https://goo.gl/forms/GlYwZBOm9S4iwxou1. Her kan du også nominere andre som du mener er aktuelle for å ha et verv i sentralstyret.

Ta gjerne kontakt med valgkomiteen direkte dersom du har noen spørsmål, eller vil vite litt mer om de ulike vervene eller prosessen:  valgkomite@re-act.no

eller
Anne Espeland Berg: anne.berg@re-act.no, tlf: 99419460
Kristina Nilsen: kristina.nilsen@re-act.no, tlf: 97774973
Sondre Aasbø: sondre.aasbo@re-act.no, tlf: 48194114
Nora Bækø: nora.baeko@re-act.no, tlf: 97989407

 

Informasjon

1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen (GF) er RE:ACTs øverste beslutningsorgan. Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. På GF diskuteres det og vedtas saker som handlingsplan, strategi, fokusområder, og det velges nytt sentralstyre. Generalforsamlingen holdes hvert halvannet år. I 2018 vil GF være 24. februar i Oslo.

Fra generalforsamling i Bergen i 2016

2. Sentralstyret

RE:ACT ledes av sentralstyret som er valgt av generalforsamlingen. Sentralstyret er organisasjonens øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom generalforsamlingene. Sentralstyret består av 8-11 medlemmer, og 1-3 vararepresentanter. Sentralstyret har ansvar for å drifte organisasjonen, utforme og gjennomføre nasjonale kampanjer, arrangere kurs, og ikke minst; delta i samfunnsdebatten og arbeide for å nå målet om en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Sentralstyret har møte hver måned. Flertallet av møtene er på skype, mens noen av møtene krever fysisk tilstedeværelse. Det hender at møtene går over en helg, og sentralstyret står fritt til å kombinere slike møter med for eksempel en hyttetur. Mellom møtene forventes det at hvert enkelt medlem følger opp og jobber jevnlig med sine oppgaver.

Som sentralstyremedlem kreves det at du har evne til å planlegge og ta initiativ, og at du er engasjert og motivert for å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Minimum 50% av styremedlemmene må være under 26 år.


Vervene i sentralstyret:

Leder
Lederen er RE:ACTs ansikt utad, og har til enhver tid oversikt over hva som skjer i organisasjonen. Leder samarbeider tett med alle vervene i styret, i tillegg til å følge opp og veilede generalsekretæren. Sammen med generalsekretæren har leder hovedansvar for strategisk planlegging og utforming av organisasjonens handlingsplan.

Som leder i RE:ACT får man erfaring med alt fra økonomi og administrasjon til kommunikasjon. Leder kan også skrive leserinnlegg og kronikker som er i tråd med RE:ACTs politiske plattform. Lederen har også en fast plass i Strømmestiftelsens råd.

Det å være leder i RE:ACT er et krevende, men veldig spennende verv. På grunn av arbeidsmengden som forventes av leder honoreres vervet med 50 000 kr per år.

Nestleder

Nestleder er leders stedfortreder, støttespiller og høyre hånd. Nestleder har hyppig kontakt og jobber tett sammen med leder. Oppgavene kan være svært varierte. Nestleder sitter også i arbeidsutvalget, og møter der sammen med leder og generalsekretær hvert kvartal.  

Kampanjeansvarlig

Kampanjeansvarlig er ansvarlig for å planlegge, organisere og gjennomføre kampanjer som er vedtatt av sentralstyret eller GF. Kampanjeansvarlig jobber sammen med en kampanjegruppe og har ansvar for å koordinere alt arbeidet som inngår i en kampanje. Sentralstyret sikter mot å gjennomføre en kampanje i semesteret. Kampanjeansvarlig jobber også sammen med kompetanseutvalgene.

Kommunikasjonsansvarlige
Kommunikasjonsansvarlige har ansvar for å promotere RE:ACT utad. Dette er en viktig oppgave og vi har derfor to kommunikasjonsansvarlige. Arbeidsfordelingen mellom de to kan avtales internt, men et forslag kan være som følger:

Kommunikasjonsansvarlig 1: Ansvar for å vedlikeholde og oppdatere RE:ACTs nettside, grafisk design, foto og video i sentrale arrangementer. Det er en fordel om kommunikasjonsansvarlig liker å ta bilder og liker å drive med film eller grafisk design.

Kommunikasjonsansvarlig 2: Ansvar for sosiale medier som facebook, instagram og evt andre kanaler. Dette innebærer strategisk planlegging av kommunikasjon utad, i samarbeid med resten av styret og kompetansevervene. Kommunikasjonsansvarlig jobber tett sammen med utvalgsansvarlige og har ansvar for å spre informasjon om både RE:ACT og saker som RE:ACT er opptatt av. Begge kommunikasjonsansvarlige får tilbud om kurs.

Lokallagsansvarlig
Lokallagsansvarlig har hovedansvar for å følge opp lokallagene. Dette innebærer å bistå dem når de opplever utfordringer, og sikre at de får med seg all nødvendig informasjon fra sentralstyret. Lokallagsansvarlig er den viktigste linken mellom lokallagene og sentralstyret. I tillegg har lokallagsansvarlig ansvar for å etablere og bistå nyeoppstartede lokallag.

Medlemsansvarlig
Medlemsansvarlig jobber tett sammen med leder og generalsekretær for å ta vare på gamle medlemmer og rekruttere nye. For eksempel kan medlemsansvarlig jobbe med nyhetsbrev og andre kanaler til kontakt med medlemmene. Rekruttering kan innebære å arrangere opplegg på skoler og folkehøgskoler. RE:ACT har to undervisningsopplegg som kan brukes, og medlemsansvarlig har hovedansvar for å utarbeide nye opplegg. Den viktigste oppgaven er å rekruttere nye medlemmer og å spre informasjon om RE:ACT på nye arenaer.

Internasjonalt ansvarlig
Internasjonalt ansvarlig er et nytt verv i sentralstyret. Internasjonalt ansvarlig har hovedansvar for RE:ACTs internasjonale arbeid. Dette innebærer bla. kontakt med organisasjoner og/eller lokallag i andre land. I tillegg er internasjonalt ansvarlig faglig ansvarlig for spørsmål som handler om globale spørsmål knyttet til fattigdom, utvikling og bistand. Internasjonalt ansvarlig kan også få ansvar ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med kampanjeansvarlig og arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser.

Handelsansvarlig
Dette er et nytt verv i sentralstyret. Handelsansvarlig skal på sikt lede RE:ACTs handelsutvalg, og ha jevnlige møter med dem. Vervet er også faglig ansvarlig for temaer knyttet til verdenshandelen, rettferdig vareproduksjon og etisk handel. I tillegg kan handelsansvarlig få ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med kampanjeansvarlig og arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser.

Klimaansvarlig
Klimaansvarlig er et nytt verv i sentralstyret. Dette vervet skal på sikt lede RE:ACTs klimautvalg, og ha jevnlige møter med dem. Vervet er også faglig ansvarlig for temaer som er knyttet til miljø, klima og et bærekraftig forbruk. Klimaansvarlig kan også få ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med kampanjeansvarlig og arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser.

Integrering og kulturmøter-ansvarlig
Dette er et nytt verv i sentralstyret. Vervet innebærer å på sikt lede RE:ACTs utvalg for integrering og kulturmøter, og være faglig ansvarlig for temaer som er knyttet til dette. Dette innebærer spesielt fokus på norsk innvandrings- og asylpolitikk, og nedbygging av fordommer og stereotypier. Vervet kan også få ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med kampanjeansvarlig og arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser.

Arrangementansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvar for å arrangere kurs og happenings på vegne av sentralstyret. Dette kan være kurshelger og leirer for alle organisasjonens medlemmer. Sentralstyret sikter mot å arrangere et sentralt arrangement hvert semester. Arrangementsansvarlig vil jobbe tett sammen med temaansvarlige og kampanjeansvarlig. I 2019 fyller RE:ACT 10 år, og arrangementsansvarlig vil ha en nøkkelrolle i planleggingen av tidenes bursdagsfest!

Vara

Vara har møte- og talerett på alle styremøter, men har kun stemmerett om styret ikke er vedtaksdyktige. Varavervet er et fleksibelt verv, og det stilles i utgangspunktet ingen krav til hva varaene skal bidra med, utover å holde seg oppdatert på hva som skjer og kunne steppe inn ved behov. Varavervet står fritt til å ta på seg de oppgaver man selv ønsker.

Med forbehold om endringer i sammensetningen av verv

 

3. Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget er linken mellom sentralstyret og administrasjonen. Arbeidsutvalget møtes hvert kvartal, og diskuterer saker som gjelder den daglige driften av organisasjonen. I tillegg har arbeidsutvalget ansvar for å forvalte støtteordningen Frifond Organisasjon.

Praktisk informasjon:

For å stille til valg må du være medlem i RE:ACT – ta kontakt med Anne (anne.berg@re-act.no) om du er usikker på om du er medlem eller har betalt kontingent.

Det er ingen krav til hvor du må bo, fordi mange av møtene foregår på skype. Du må derimot belage deg på litt reising innimellom (som selvfølgelig dekkes av RE:ACT).

Valgkomiteen innstiller (foreslår) styremedlemmer til GF, men det er GF som velger og har siste ord.


Valgkomiteen består av Sondre Aasbø, Kristina Nilsen, Nora Bækø og Anne Espeland Berg, og ta gjerne direkte kontakt dersom du har spørsmål!