Bli med i sentralstyret til RE:ACT!

Vi er på utkikk etter engasjerte mennesker som vil stille til valg for neste styreperiode! Kanskje det kan være DEG?

Hvordan kan jeg få verv i RE:ACT?

Å ha et verv i sentralstyret gir deg nyttig organisasjonserfaring, større nettverk, nye venner, fin CV-mat og attest, og er en gylden mulighet til å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden. 

For å melde din interesse for et verv i RE:ACT kan du registrere deg i dette skjemaet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8_MiSfY4u5aLbOZwsgQto-M8z36YkP32lJaIR9a7iEr4hbA/viewform?usp=sf_link. Her kan du også nominere andre som du mener er aktuelle for å ha et verv i sentralstyret. 

Ta gjerne kontakt med valgkomiteen direkte dersom du har noen spørsmål, eller vil vite litt mer om de ulike vervene eller prosessen:  valgkomite@re-act.no 

Eller

Frida Marie Røvik: frida@re-act.no tlf: 900 40 746
Aasne Rekve: aasne@re-act.no tlf: 951 64 040

 

Informasjon

  1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen (GF) er RE:ACTs øverste beslutningsorgan. Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. På GF diskuteres det og vedtas saker som handlingsplan, strategi, fokusområder, og det velges nytt sentralstyre. Generalforsamlingen holdes hvert år, og en styreperiode varer dermed også i et år. I 2019 vil GF være 7. september i Oslo.

Fra generalforsamling i Oslo 2018.
Fra generalforsamling i Oslo 2018.
  1. Sentralstyret

RE:ACT ledes av sentralstyret som er valgt av generalforsamlingen. Sentralstyret er organisasjonens øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom generalforsamlingene. Sentralstyret består av 8-11 medlemmer, og 1-2 vararepresentanter. Sentralstyret har ansvar for å drifte organisasjonen, utforme og gjennomføre nasjonale kampanjer, arrangere kurs, og ikke minst; delta i samfunnsdebatten og arbeide for å nå målet om en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Sentralstyret har møte hver måned. Flertallet av møtene er på skype, mens noen av møtene krever fysisk tilstedeværelse. Det hender at møtene går over en helg, og sentralstyret står fritt til å kombinere slike møter med for eksempel en hyttetur. Mellom møtene forventes det at hvert enkelt medlem følger opp og jobber jevnlig med sine oppgaver. 

Som sentralstyremedlem kreves det at du har evne til å planlegge og ta initiativ, og at du er engasjert og motivert for å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden.
Minimum 50% av styremedlemmene må være under 26 år.

Vervene i sentralstyret:

Leder

Lederen er RE:ACTs ansikt utad, og har til enhver tid oversikt over hva som skjer i organisasjonen. Leder samarbeider tett med alle vervene i styret, i tillegg til å følge opp generalsekretæren. Sammen med generalsekretær og nestleder, danner lederen Arbeidsutvalget som har overordnet ansvar for økonomi, strategisk planlegging og utforming av organisasjonens handlingsplan. Ellers innkaller leder til jevnlige møter med resten av sentralstyret.

Som leder i RE:ACT får man erfaring med alt fra økonomi og administrasjon til kommunikasjon. Leder kan også skrive leserinnlegg og kronikker som er i tråd med RE:ACTs politiske plattform. Lederen har også en fast plass i Strømmestiftelsens råd. Det er også viktig å ha god oversikt over hva som skjer i organisasjon og hva de andre i sentralstyret jobber med slik at man kan fordele arbeidsoppgaver hensiktsmessig og sørge for at alle trives.

Det å være leder i RE:ACT er et krevende, og veldig spennende verv. På grunn av arbeidsmengden som forventes av leder honoreres vervet med 50 000 kr per år.

Nestleder

Nestleder er leders stedfortreder, støttespiller og høyre hånd. Nestleder har hyppig kontakt og jobber tett sammen med leder. Oppgavene kan være svært varierte. Nestleder sitter også i arbeidsutvalget, og møter der sammen med leder og generalsekretær hvert kvartal.  

Kommunikasjonsansvarlige
Kommunikasjonsansvarlige har ansvar for å promotere RE:ACT utad. Dette er en viktig oppgave og vi har derfor to kommunikasjonsansvarlige. Hvordan

arbeidsfordelingen mellom de to blir lagt opp kan avtales internt dem imellom og

tilrettelegges slik de selv ønsker. Arbeidsoppgaver som innebærer det å være kommunikasjonsansvarlig vil være å vedlikeholde og oppdatere RE:ACT sin nettside, grafisk design når det kommer til reklame og promotering. Ansvar for SoMe kanaler som Facebook, Instagram og evt. andre kanaler og å sende ut nyhetsbrev på mail. Det er viktig at man planlegger strategisk når det kommer til all kommunikasjon som skal ut og de har hele tiden ansvar for å spre informasjon om både RE:ACT og saker som RE:ACT er opptatt av.

Det er en fordel at kommunikasjonsansvarlig liker å ta bilder, drive med film eller grafisk design, eller å skrive, da dette kan forekomme i sammenheng med leserinnlegg til for eksempel Strømmestiftelsen. Kommunikasjonsansvarlige får tilbud om kurs. 

Arbeidsfordelingen mellom de to kan avtales internt, men et forslag kan være som følger: Kommunikasjonsansvarlig 1: Ansvar for å vedlikeholde og oppdatere RE:ACTs nettside, grafisk design, foto og video i sentrale arrangementer. Det er en fordel om kommunikasjonsansvarlig liker å ta bilder og liker å drive med film eller grafisk design. Kommunikasjonsansvarlig 2: Ansvar for sosiale medier som Facebook, instagram og evt andre kanaler. Dette innebærer strategisk planlegging av kommunikasjon utad, i samarbeid med resten av styret og kompetanseutvalgene.


Lokallagsansvarlig
Lokallagsansvarlig har hovedansvar for å følge opp lokallagene. Dette innebærer å bistå dem når de opplever utfordringer, og sikre at de får med seg all nødvendig informasjon fra sentralstyret. Lokallagsansvarlig er den viktigste linken mellom lokallagene og sentralstyret. I tillegg har lokallagsansvarlig ansvar for å etablere og bistå nyoppstartede lokallag. 

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig jobber tett sammen med leder og generalsekretær for å ta vare på gamle medlemmer og rekruttere nye. For eksempel kan medlemsansvarlig jobbe med nyhetsbrev og andre kanaler til kontakt med medlemmene. Rekruttering kan innebære å arrangere opplegg på skoler og folkehøgskoler. RE:ACT har to undervisningsopplegg som kan brukes, og medlemsansvarlig har hovedansvar for å utarbeide nye opplegg. Den viktigste oppgaven er å rekruttere nye medlemmer og å spre informasjon om RE:ACT på nye arenaer. Dette kan for eksempel være å stå på stand på ulike festivaler og andre arrangementer.

Arrangementansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvar for å arrangere kurs og happenings på vegne av sentralstyret. Dette kan være kurshelger og leirer for alle organisasjonens medlemmer. Sentralstyret sikter mot å arrangere et sentralt arrangement hvert semester. Arrangementsansvarlig vil jobbe tett sammen med lederne i de ulike kompetanseutvalgene.

 

Vara

Vara har møte- og talerett på alle styremøter, men har kun stemmerett om styret ikke er vedtaksdyktige. Varavervet er et fleksibelt verv, og det stilles i utgangspunktet ingen krav til hva varaene skal bidra med, utover å holde seg oppdatert på hva som skjer og kunne steppe inn ved behov. Varavervet står fritt til å ta på seg de oppgaver man selv ønsker. Vi ønsker to varaer til sentralstyret.

Leder for kompetanseutvalg

Leder for «Internasjonalt»-utvalg

I det internasjonale utvalget jobbes det med samarbeid med vår moderorganisasjon Strømmestiftelsen, HALD internasjonale senter, tidligere utvekslingsstudenter fra Hald som fortsatt bærer med seg et engasjement tilbake til deres hjemland, og Verdens Beste Nyheter for å nevne noe. Vervet kan også få ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser. 

Leder for «Integrering og kulturmøter»-utvalg  
Vervet innebærer å lede RE:ACTs utvalg for integrering og kulturmøter, og være faglig ansvarlig for temaer som er knyttet til dette. Dette innebærer spesielt fokus på norsk innvandrings- og asylpolitikk, og nedbygging av fordommer og stereotypier. Vervet kan også få ansvar for å utarbeide kampanjer og kurshelger, og vil da jobbe tett sammen med arrangementansvarlig. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser. 

 

Leder for «Bærekraftig livsstil og rettferdig handel"-utvalg

Vervet innebærer å lede RE:ACTs utvalg for bærekraftig livsstil og rettferdig handel, og å være faglig ansvarlig for temaer som er knyttet til dette. I utvalget belyser man disse temaene gjennom for eksempel å lage kampanjer, innhold til kurshelger, stunts, følge politiske saker, og uttale seg i media. Vervet får egen budsjettpost til å delta på arrangementer for å innhente kompetanse, som kurs, foredrag og konferanser. 

 

Med forbehold om endringer i sammensetningen av verv.

 

  1. Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og generalsekretær. Arbeidsutvalget er linken mellom sentralstyret og administrasjonen. Arbeidsutvalget møtes hvert kvartal, og diskuterer saker som gjelder den daglige driften av organisasjonen. I tillegg har arbeidsutvalget ansvar for å forvalte støtteordningen Frifond Organisasjon.

 

Praktisk informasjon:

For å stille til valg må du være medlem i RE:ACT – ta kontakt med Håvard (havard@re-act.no) om du er usikker på om du er medlem eller har betalt kontingent.

Det er ingen krav til hvor du må bo, fordi mange av møtene foregår på skype. Du må derimot belage deg på litt reising innimellom (som selvfølgelig dekkes av RE:ACT).

Valgkomiteen innstiller (foreslår) styremedlemmer til GF, men det er GF som velger og har siste ord. 

Avstemming under generalforsamlingen
Avstemming under generalforsamlingen.

 

Valgkomiteen består av Frida Marie Røvik og Aasne Rekve, ta gjerne direkte kontakt dersom du har spørsmål!